Praktyka Chenreziga

każdy wtorek, godz. 19.00

WIZYTA SANGTERA RINPOCZE

08 do 10 lipca 2013

Lama Rinczen (Waldemar Zych) praktykuje Dharmę od drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Wielokrotnie wyjeżdżał do Europy Zachodniej i do Azji, aby studiować Nauki i medytować w tamtejszych ośrodkach buddyjskich i klasztorach. Od 1985 roku jest uczniem Czcigodnego Tengi Rinpoczego, pod kierunkiem którego spędził cztery i pół roku na odosobnieniach medytacyjnych. Przez dziesięć lat był mnichem. Jego drugim głównym nauczycielem jest Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze.

Lama Rinczen od wielu lat pełni funkcję nauczyciela buddyjskiego. W 1995 roku, w chwili powstania Związku Bencien Karma Kamtsang w Polsce, został mianowany przez Tengę Rinpoczego przewodniczącym Związku oraz lamą odpowiedzialnym za polską filię klasztoru Bencien, jaką jest Centrum Bencien w Grabniku, gdzie Lama Rinczen prowadzi regularnie seminaria poświęcone medytacji i studiowaniu klasycznych tekstów oraz udziela nauk ludziom odbywającym odosobnienia medytacyjne. Naucza także w innych ośrodkach Kagju w Polsce i za granicą. Jako jeden z kilku zachodnich lamów otrzymał pozwolenie na udzielanie abhiszek (inicjacji) do praktyk wadżrajany. Został też wyznaczony przez JE Sangje Njenpę Rinpoczego i Kjabdzie Tengę Rinpoczego na nauczyciela prowadzącego ośrodek trzyletnich odosobnień medytacyjnych, gdzie kształcą się przyszli lamowie.

Jako wyraz uznania dla jego przynoszącej pożytek działalności dla rozprzestrzeniania Dharmy, a szczególnie Nauk Linii Praktyk Kagju, Tenga Rinpocze uhonorował Lamę Rinczena rytualną Czapką Dzierżyciela Wiedzy (Rigdzin Cie Szia)